خاطراتی کوتاه – سرباز شهید خداداد کیانی

عکس محمد رضا ملعون (شاه) در هیچ کدام از کتابهای درسی اش چشم نداشت بچه بود اما حامی انقلاب وقتی جنگ شروع شد انفدر به جبهه اشتیاق داشت که شناسنامه اش را دستکاری کرد و از طریق ژاندارمری اعزام شد محل خدمتش افتاد تبریز اما او در شهر ماندنی نبود کارسختی نبود به زودی مسی را پیدا کرد که بخواهد محل خدمتش را با او عوض کند رفت کردستان و همانجا هم شهید شد

خاطراتی کوتاه از شهدای منطقه مارالان تبریز