خاطراتی کوتاه – پاسدار شهید سلمان رضایی

در اخرین نامه به خانواده اش امام زمان را در خواب زیارت کرده است حضرت به او فرموده بودن به برادران رزمنده و جانبارتان بگویید خدا را به پاکی و عظمت خودشان قسم بدهند تا خداوند فرج مرا نزدیک گرداند خیلی ها در سال های جنگ به چنان عظمت و بزرگی دست یافتند که عارفان و سالکان از ان محروم ماندند کسی بدون انکه بداند و بشناسد شهید شدند و رفتند

خاطراتی کوتاه از شهدای منطقه مارالان تبریز